назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfСкоробогатов, Е., Атемасов, А., Баник, М. Речная выдра (Lutra lutra) в водоемах лесосотепной и степной зон северо-востока Украины // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 42–48.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 42–48

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 42–48

   

The Eurasian Otter (Lutra lutra) in Water Bodies of the Forest-Steppe and Steppe Zones of Northeastern Ukraine

Видра річкова (Lutra lutra) у водоймах лісостепової та степової зон Північно-східної України

   
Skorobogatov, Eu., Atemasov, A., Banik, M. Скоробогатов, Є., Атемасов, А., Банік, М.
   

Paper language: Russian, with English summary

Мова статті: російська, з резюме українською

   

   

Abstract

Резюме

The status of the Eurasian otter (Lutra lutra L., 1758) in water bodies of the Kharkiv oblast (Northeastern Ukraine) was assessed during expedition surveys in 2007–2008. The aspects of the otter’s distribution in small (SR) and medium (MR) rivers in the forest-steppe and steppe natural zones were analyzed. The otter’s density in SR was 0.4 ind./10 km and 0.6 ind./10 km of riverbed in the forest-steppe and steppe zones, accordingly, and 0.8 ind./10 km in MR in both zones. The length of individual and family territories of the otter was 3.2–28 km (n = 17, M = 14.5 ± 2.3) in SR, and 7–8 km (n = 2, M = 7.5 ± 0.5) in MR. Flood-plain habitats in SR valleys in the steppe zone are considerably less forested than in the forest-steppe zone. However, the extent of overgrowth of the riverbed by emergent and submerged vegetation is markedly higher in SR of the steppe zone (80–90 % versus 30–50 % in SR of the forest-steppe zone). This probably results in lesser disturbance of the otter’s habitats by humans, and indirectly may be reflected in higher densities of otter populations in the steppe zone.

Статус видри річкової (Lutra lutra L., 1758) в водоймах Харківської обл. (північно-східна частина України) оцінювали в ході експедиційних досліджень у 2007–2008 рр. Проаналізовані особливості розповсюдження виду в малих (МР) та середніх річках (СР) лісостепової та степової фізико-географічних зон. Щільність заселення видрою МР оцінювалась як 0,4 особ./10 км та 0,6 особ./10 км русла річки для лісостепової та степової зони, відповідно, для СР — 0,8 особ./10 км русла річки для обох зон. Протяжність сімейних та індивідуальних ділянок видри для МР становила 3,2 28 км (n = 17, M = 14,5 ± 2,3), для СР — 7–8 км (n = 2, M = 7,5 ± 0,5). Заплавні біотопи малих річок степової зоні відрізняються значно меншим коефіцієнтом заліснення, але заростання гідрофітами русла для них складає 80–90 % проти 30–50 % для МР лісостепової зони. Це, ймовірно, впливає на ступінь використання МР степової зони людиною і може опосередковано відбиватися у щільності заселення цих водойм видрою.

Key words:
Eurasian otter (Lutra lutra), small rivers, distribution, abundance, family territories, individual territories.

Ключові слова:
видра річкова (Lutra lutra), малі річки, розповсюдження, чисельність, сімейні ділянки, індивідуальні ділянки.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 28 серпня 2016 р.
поновлено: 07.11.2016

Locations of visitors to this page