назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfТимошенков, В., Бронсков, А. Тушканчик большой (Allactaga major) в Северном Приазовье (Украина): распространение и численность // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 49–56.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 49–56

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 49–56

   

The Great Jerboa (Allactaga major) in the North Azov Region (Ukraine): Distribution and Abundance

Тушкан великий (Allactaga major) у Північному Приазов’ї (Україна): поширення і чисельність

   
Timoshenkov, V., Bronskov, A. Тімошенков, В., Бронсков, О.
   

Paper language: Russian, with English summary

Мова статті: російська, з резюме українською

   

   

Abstract

Резюме

The analysis of the species historical spread in Ukraine was conducted. The dependence of preservation of its localities on the availability of more or less large areas of virgin steppe unsuitable for arable farming was showed. The original data for the past 20 years on the great jerboa’s distribution within the Northern Pryazovia were reported, as well as the conditions of existence of its stable populations in the Azov Upland area. The reasons of further reduction in number and fragmentation of its range are the destruction of virgin steppe because of plowing and afforestation, alongside with increasing the projective vegetation cover due to reduce of grazing. To protect jerboa and other rare steppe species we proposed moratorium on plowing and other kinds of destruction of the virgin steppe and creation of a new environmental legislation on conservation, restoration and sustainable use of the steppe, the National Heritage of Ukraine.

Проведено аналіз історичного розповсюдження виду в Україні і показано залежність збереженості його локалітетів від наявності більш менш великих ділянок цілинних степів, непридатних для орного землеробства. Наведено оригінальні дані за останні 20 років про розповсюдження тушкана великого у межах Північного Приазов’я, описані умови існування стійкої популяції на Приазовській височині. Проаналізовано причини подальшого зниження його чисельності і фрагментації ареалу, до яких належить знищення цілинних степів внаслідок їх розорювання і лісонасадження, а також збільшення проективного покриття рослинності внаслідок зменшення випасу худоби. Для охорони тушкана та інших рідкісних степових видів пропонується введення мораторію на розорювання та інше знищення степової цілини до створення нового природоохоронного законодавства з метою збереження, відновлення і раціонального використання степу як Національного надбання України.

Key words:
Great Jerboa, Allactaga major, Azov Upland, steppe fauna heart.

Ключові слова:
тушкан великий, Allactaga major, Приазовська височина, степове фауністичне ядро.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 28 серпня 2016 р.
поновлено: 07.11.2016

Locations of visitors to this page