на титульну сторінку

Праці Теріологічної школи
Proceedings of the Theriological School

ISSN 2312-2749 (Print) • ISSN 2074-2274 (Online)


 

хроніки теріошколи
випуски праць школи
бібліотека теріошколи
сторінка для авторів
редакція, редколегія

 

сторінки випусків

том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
том 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

Google

 

 

Редакція, редколегія

english version  "Праці Теріологічної школи" — головна серія видань Українського теріологічного товариства НАН України. Це видання, яке друкує наукові статті, що пройшли перевірку на новизну, актуальність та оригінальність. Праці Теріологічної школи готуються до друку редакцією, яка спирається у своїй роботі на редакційну колегію, редакційну раду та рецензентів. Всі праці публікуються після низки редакційних змін і доповнень, зроблених як редакторами, так і авторами з урахуванням зауважень та рекомендацій, висловлених в процес рецензування та редагування.

Політикою видання є публікація нових результатів, які пройшли перевірку на актуальність та новизну редакторами редакції та рецензентами, а в низці випадків — і редакторами з числа редакційної колегії або редакційної ради. Редакція підтримує також публікацію оглядів досліджень та статей з історії теріології. Важливим компонентом роботи, що визначається ідеями теріошколи, є пошук та підтримка нових авторів та сприяння їм у підготовці статей як порадами з оформлення праць, так і доброзичливими зауваженнями.

Відповідно до ключової ідеї і ознаки наукової школи — обміну рукописами і взаємної підтримки досліджень — редакція докладає зусиль до підтримки тих праць, ідеї та результати яких заслуговують підтримки. У низці випадків задачами редакторів стає допомога авторам у покращенні рукописів або й доопрацюванні даних. Так само рецензування рукописів по можливості здійснюється не тільки для їх оцінки, але й для висловлення рекомендацій щодо їх покращення, про що вказано у зверненні до рецензентів >>> (бланк рецензії)

Поточний склад редакції, редколегії та редакційної ради такий:

 

Редакційна колегія

Editorial Board

   

Головний редактор
Загороднюк, Ігор, канд. біол. наук, Київ

Заступники головного редактора
Годлевська, Лєна, канд. біол. наук, Київ
Гольдін, Павло, канд. біол. наук, Київ

Відповідальні секретарі
Баркасі, Золтан, магістр біології, Київ
Коробченко, Марина, магістр біології, Київ

Editor-in-chief
Zagorodniuk, Igor, PhD, Kyiv

Associate editors
Godlevska, Lena, PhD, Kyiv
Goldin, Pavel, PhD, Kyiv

Executive secretary
Barkasi, Zoltan, MSc, Kyiv
Korobchenko, Marina, MSc, Kyiv

   

Члени редколегії

Волох, Анатолій, докт. біол. наук, Мелітополь
Дикий, Ігор, канд. біол. наук, Львів
Ємельянов, Ігор, докт. біол. наук, Київ
Лобков, Володимир, докт. біол. наук, Одеса
Писанець, Євген, докт. біол. наук, Київ
Постава, Томаш, докт. філософії, Краків
Рековець, Леонід, докт. біол. наук, Київ
Тищенко, Володимир, канд. біол. наук, Київ
Токарський, Віктор, докт. біол. наук, Харків

Assistant editors

Dykyy, Ihor, PhD, Lviv
Emelianov, Igor, Prof., DSc, Kyiv
Lobkov, Volodymyr, Prof., DSc, Odesa
Postawa, Tomasz, PhD, Krakow
Pysanets, Yevgen, Prof., DSc, Kyiv
Rekovets, Leonid, Prof., DSc, Kyiv
Tokarsky, Viktor, Prof., DSc, Kharkiv
Tyschenko, Volodymyr, PhD, Kyiv
Volokh, Anatoly, Prof., DSc, Melitopol

   

Редакційна рада

Бальчаускас, Лінас, докт. біол. наук, Вільнюс
Ліна, Пітер, м-р, Лейден
Мілютін, Андрій, канд. біол. наук, Тарту
Придатко, Василь, канд. біол. наук, Київ
Рідуш, Богдан, докт. геогр. наук, Чернівці
Тархнішвілі, Давид, докт. біол. наук, Тбілісі
Хоєцький, Павло, докт. с.-г. наук, Львів

Advisory board

Balciauskas, Linas, Assoc. Prof., Dr.hab., Vilnius
Khoyetsky, Pavlo, Prof., DSc, Lviv
Lina, Peter H. C., Mr., Leiden
Miljutin, Andrei, PhD, Tartu
Prydatko, Vasyl, PhD, Kyiv
Ridush, Bohdan, Prof., DSc, Chernivtsi
Tarkhnishvili, David, Prof., DSc, Tbilisi

 


Нижче подано список випусків "Праць" з виходом на відповідні web-сторінки.

том 15. Дослідження та охорона кажанів (готується). 2016. 144 с. ISSN 2312–2749
том 14. Теріологічні дослідження (готується). 2016. 156 с. ISSN 2312–2749
том 13. Теріологічні дослідження. 2015. 156 с. ISSN 2312–2749
том 12. Різноманіття ссавців. 2014. 144 с. ISSN 2312–2749
том 11. Мінливість та екологія ссавців. 2012. 168 с. ISSN 2312–2749
вип.10. Моніторинг теріофауни. 2010. 180 с. ISBN 978-966-02-4639-3
вип. 9. Раритетна теріофауна та її охорона. 2008. 312 с. ISBN 978-966-02-4638-6
вип. 8. Фауна в антропогенному середовищі. 2006. 245 с. ISBN 966-02-3986-6
вип. 7. Теріофауна сходу України. 2006. 352 с. ISBN 966-02-3985-8
вип. 6. Фауна печер України. 2004. 248 с. ISBN 966-02-3635-2
вип. 5. Польовий визначник дрібних ссавців України. 2002. 60 с. ISBN 966-02-2642-X
вип. 4. Хохуля в басейні Сіверського Дінця. 2002. 64 с. ISBN 966-02-2476-X
вип. 3. Кажани України та суміжних країн. 2002. 108 с. ISBN 966-02-2476-1
вип. 2. Ссавці України під охороною Бернської конвенції. 1999. 222 c. ISBN 966-02-1280-1
вип. 1. Європейська ніч кажанів '98 в Україні. 1998. 198 с. ISBN 966-02-0693-3

  

на сторінку "бібліотека" >>>

автор сторінки: Ігор Загороднюк

створено 05.10.2016,
поновлено 22.10.2016

 

Locations of visitors to this page