назад на попередню сторінку

Монографічні видання та тематичні збірки
щодо теріофауни України

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


 

У представленій нижче добірці вміщено бібліографічні описи найголовніших теріологічних праць, присвячених фауні України, опублікованих як окремі видання. Ця добірка включає дуже різні типи видань: керівництва і визначники, монографії та випуски із серії «Фауна України», збірки теріологічних конференцій і "Праці теріологічної школи". Загалом тут зібрано інформацію про 55 видань, бібліографія яких подається у хронологічному порядку.

Темпи підготовки теріологічних видань в різні періоди розвитку української теріології суттєво в середньому складають 4 роки між двома суміжними виданнями. Упродовж історії розвитку досліджень ці темпи зростали — від 24 років до 1900 року до 1,2–1,3 роки після 1950 р. З урахування практики нових теріологічних видань («Праць теріологічної школи») ці темпи стануть менше одного року на видання. Особливістю розвитку теріологічного знання є постійне звуження тематики видань від загальнозоологічних, в яких теріофауна є лише частиною описів, до суто теріологічних видань, звужених як за систематикою і географією, так і основною тематикою текстів.

Будемо вдячні усім за доповнення і уточнення до цієї сторінки. До переліку включено не всі (поки що) праці про викопних ссавців та про анатомію і морфологію ссавців. До класики (поки що :)) не відносимо серію видань з циклу "Праці теріологічної школи", анонсованих вище окремою сторінкою [>>>].

Ігор Загороднюк.

 


Період 1750–1899

Габимуль К. Критическое описание Таврической области по ее местонахождению и всем трем царствам природы. — Петербург, 1785. — 198 с.

Pallas P. S. Zoographia Rosso-Asiatica. — Petropoli: Acad. Sci., 1811. — T. 1. — 568 p.

Zawadzki A. Fauna der galizisch bukowinischen Wirbethiere. — Stuttgart: Schmeizerbarts Verlag., 1840. — 195 S.
=> частина: Zawadzki A. Saugetiere. Mammalia. Sssace: P. 13–35. (PDF-версія після скану, розділ "ссавці" 606 kb)

Кесслер К. Ф. Животные млекопитающiя // Труды Коммисiи... для описанiя губернiй Кiевского учебнаго округа — Кiевской, Волынской, Подольской, Полтавской, Черниговской. — Кiевъ, 1851. — 88 с. — (Естественная история губерний Киевского учебного округа. Т. 1: Зоология. Часть систематическая).

Кесслер К. Путешествие с зоологической целью к северному берегу Черного моря и в Крым в 1858 г. — Киев, 1860. — 248 с.

 

Період 1900–1949

Мигулин А. А. Млекопитающие Харьковской губернии. — Харьков, 1917. — 74 с.

Шарлемань М. Звірі України. Короткий порадник до визначання, збірання і спостерігання ссавців (Mammalia) України. — Київ: Всеукр. кооп. видавн. союз (Вукоопспiлка), 1920. — 83 с. (pdf 240 kb)

Браунер А. А. Сельскохозяйственная зоология. — Киев: Гос. Изд-во Украины, 1923. — 435 с. 

Храневич В. Ссавці Поділля. Огляд систематичний. — Вінниця: Віндерждрук ім. Леніна, 1925. — 31 с. — (Кабінет виучування Поділля. Вип. 4). (pdf 1,17 mb)

Барабаш-Никифоров I. I. Нариси фауни степової Надднiпрянщини (колишньої Катеринославщини). [Частина 1: Загальний огляд природи; частина 2: Фауна краю]. — Днiпропетровське: Держ. вид-во України, 1928. — 137 с. >>> pdf 8,2 mb

Мигулін О. О. Визначник звірів України. — Харків: Держ. вид-во України, 1929. — 96 с.

Підоплічка I. Г. Шкідливі гризуни Правобережного Лісостепу та значення окремих груп в сільському господарстві. — Київ: Київська крайова с.-г. дослідна станція, 1930. — Вип. 63. — 81 с.

Шарлемань М. Матеріали до фауни звірів та птахів Чернігівської області. — Київ: Вид-во Укр. акад. наук, 1936. — 117 с.

Мигулін О. О. Звірі УРСР (матеріали до фауни). — Київ: Вид-во АН УРСР, 1938. — 426 с. (DOC-версія, 945 kb: загальні розділи та розділ про кажанів)

 

Період 1950–1979

Гептнер В. Г. Морозова-Турова Л. Г., Цалкин В. И. Вредные и полезные звери районов полезащит-ных насаждений. — Москва: Изд-во МГУ, 1950. — 452 с.

Корнєєв О. П. Визначник звірів УРСР. — Київ: Радянська школа, 1952. — 216 с. >>> (титул, зміст, pdf книги)

Корнеев А. П. История промысла диких зверей на Украине. — Киев: Изд-во гос. ун-та, 1953. — 37 с.

Татаринов К. А. Звірі західних областей України (Матеріали до вивчення фауни Української РСР). — Київ: Вид-во Академії наук Української РСР, 1956. — 188 с. >>> (титул і зміст книги + DJVU-версія окремих розділів)

Абелєнцев В. I., Підоплічко I. Г., Попов Б. М. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани. — Київ: Науко­ва думка, 1956. — 448 с. — (Фауна України. Том 1, вип. 1). >>> (титул, pdf усіх трьох розділів)

Калабухов Н. И. Спячка животных. — (Издание 3-е, дополненное). — Харьков: Изд-во Харьковск. ун-та, 1956. — 268 с.

Клейненберг С. Е. Млекопитающие Черного и Азовского морей. Опыт биолого-промыслового исследования. — Москва: Изд-во АН СССР, 1956. — 288 с.

Барабаш-Никифоров И. И. Звери юго-восточной части Черноземного центра. — Воронеж, 1957. — 370 с.

Сокур I. Т. Ссавці фауни України та їх господарське значення. — Київ: Держучпедвид., 1960. — 211 с.

Сокур І. Т. Історичні зміни та використання фауни ссавців України. — Київ: Вид-во АН Української РСР, 1961. — 84 с. >>> (pdf-версія книги після сканування та розпізнавання, 1,34 мб)

Громов И. М. Ископаемые верхнечетвертичные грызуны предгорного Крыма. — Москва, 1961. — 190 с. — (Труды Комиссии по изучению четвертичного периода. Вып. 27).

Вшивков Ф. Н. Звери (дикие млекопитающие). — Симферополь: Крым, 1964. — 88 с.

Корнєєв О. П. Визначник звірів УРСР. Видання друге. — Київ: Радянська школа, 1965. — 236 с. >>> (обкладинка, резюме та зміст)

Топачевский В. А. Насекомоядные и грызуны ногайской позднеплиоценовой фауны. — Київ: Наукова думка, 1965. — 164 с.

Корнєєв О. П. Борсук. Екологія та використання в мисливському господарстві. — Київ: Урожай, 1967. — 80 с.

Абелєнцев В. I. Куницеві. — Київ: Наукова думка, 1968. — 280 с. — (Фауна України. Том 1, випуск 2).

Гизенко А. И., Берестенников Д. С. Ондатра. — Київ: Наукова думка, 1969.

Топачевский В. А. Слепышовые (Spalacidae). — Ленинград: Наука, 1969. — 248 с. — (Фауна СССР. Том 3. Млекопитающие. Выпуск 3).

Калабухов Н. И. Периодические (сезонные и годичные) изменения в организме грызунов. Их причины и последствия. — Ленинград: Наука (Ленинградское отделение), 1969. — 250 с. >>> (зміст)

Гавриленко Н. И. Позвоночные животные и урбанизация их в условиях города Полтавы. — Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1970. — 140 с.

Топачевский В. А. Грызуны таманского фаунистического комплекса Крыма. — Київ: Наукова думка, 1973. — 235 с.

Татаринов К. А. Фауна хребетних заходу України. — Львів: Вища школа (при Львівськ. ун-ті), 1973. — 257 с.

Турянин I. I. Хутрово-промисловi звiрi та мисливські птахи Карпат. — Ужгород, 1975. — 176 с. >>> (титул, розділ "Гризуни" та бібліографія все одним файлом у форматі djvu)

Топачевский В. А., Скорик А. Ф. Грызуны раннетаманской фауны Тилигульского разреза. — Київ: Наукова думка, 1977. — 250 с.

 

Період 1980–2001

Рековец Л. И. Микротериофауна деснянско-поднепровского позднего палеолита. — Київ: Наукова думка, 1985. — 166 с.

Топачевский В. А. (отв. ред.). Изученность териофауны Украины, ее рациональное использование и охрана: Сборник научных трудов / АН Украинской ССР. Институт зоологии. Украинское отделение Всесоюзного териологического общества. — Київ: Наукова думка, 1988. — 140 с.

Топачевский В. А., Несин В. А. Грызуны молдавского и хапровского фаунистических комплексов котловинского разреза. — Київ: Наукова думка, 1989. — 134 с.

Лозан М. Н., Белик Л. И., Самарский С. Л. Сони (Gliridae) юго-запада СССР. — Кишинев, 1990. — 144 с.

Межжерин В. А., Емельянов И. Г., Михалевич О. А. Комплексные подходы в изучении популяций мелких млекопитающих. — Київ: Наукова думка, 1991. — 204 с.

Топачевский В. А. (отв. ред.). Млекопитающие Украины: Сборник научных трудов / АН України. Інститут зоології. — Київ: Наукова думка, 1993. — 168 с.

Рековец Л. И. Мелкие млекопитающие антропогена юга Восточной Европы. — Київ: Наукова думка, 1994. — 371 с.

Бондаренко В. Д., Делеган І. В., Мазепа В. Г., Рудишин М. П. Мисливські трофеї. — Київ: ІЗМН, 1996. — 104 с.

Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інститут зоології НАН України, 1997. — 60 с. — (Вісник зоології, окремий випуск № 5). >>> (резюме та pdf)

Токарский В. А. Байбак и другие виды рода сурки. — Харьков: Издательство Харьковского териологического общества, 1997. — 314 с.

Загороднюк І. Теріологія (Методичні розробки за навчальним курсом “Фауна та систематика наземних хребетних”). — Київ: МСУ, 1998. — 48 с.

Полищук И. К. Редкие виды пресмыкающихся и млекопитающих заповедника "Аскания-Нова". — Аскания-Нова, 1998. — 15 с.

Кінь Пржевальського (Equus przewalskii Pol., 1881): проблеми збереження та повернення в природу (Мат-ли VI Міжнар. симпоз., присвяченого 100-річчю розведення виду в заповіднику «Асканія-Нова»). — Київ, 1999. — 240 с. — (Додаток № 11 до журналі «Вестник зоологии»).

Татаринов К. А. Позднекайнозойские позвоночные запада Украины (местонахождения, систематика, палеоэкология). — Луцк, 2000. — 252 с.

Дулицкий А. И. Биоразнообразие Крыма. Млекопитающие: история, состояние, охрана, перспективы. — Симферополь: СОНАТ, 2001. — 208 с. >>> (обкладинка та резюме)

Делеган І. В., Делеган І. І., Делеган І. І. Біологія лісових птахів і звірів / За ред. І. В. Делегана. — Львів: Поллі, 2005. — 600 с. >>> (обкладинка, резюме і зміст)

Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia). — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. — 356 с. >>> (обкладинка, резюме, зміст, pdf усіх розділів)

Жила С. М.. Вовче-брате, вибач мене грішного. — Коростень: ПП Фірма Друк, 2008. — 300 с. >>> (обкладинка, резюме і зміст у pdf-форматі)

Поліщук І. К. Опыт оценки населения мелких млекопитающих Биосферного заповедника "Аскания-Нова" погадочным методом. — Аскания-Нова: Биосферный заповедник "Аскания-Нова", 2009. — 54 с. >>> (pdf 2,75 mb)

 


Темпи підготовки теріологічних видань в різні періоди розвитку української теріології різняться від 1 до 10 видань на десятиліття. З урахування "Праць Теріологічної школи" (цифри у дужках) темпи виходу теріологічних видань залишаються на тому ж рівні.

1750..1799 1
1800..1849 2 1850..1899 2 1900..1919 1 1920..1939 8 1940..1959 8 1960..1979 16 1980..1999  12 (+2) 2000..2009  6 (+10)


 

упорядкував: Ігор Загороднюк
<<< на сторінку "пелетки сов"
<<< на сторінку "бібліотека"

створено 27.12.2005, поновлено 05.09.2017

Locations of visitors to this page