назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfЗагороднюк, І. Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 114–126.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 114–126

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 114–126

   

Theriological Research by Leonid Hirenko

Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка

   
Zagorodniuk, I. Загороднюк, І.
   

Paper language: Ukrainian, English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

Information on research directions, developed by a Ukrainian researcher of rodent ecology L. Hirenko (1918–1975) is presented. This scientist worked at the Institute of Zoology of the USSR Academy of Sciences from 1947 to 1975 in the Department of Animal Ecology, Department of Vertebrates, and later at the Museum’s Department and the Department of Scientific and Technical Information. His relatively small scientific contribution (about 20 publications) is offset by their importance and value of the samples he collected. His most important works are the studies of ecology and distribution of the European pine vole, black rat, garden dormouse, and articles on fur coloration of ground squirrels and regulation of rodent abundance using poison baits. Within Hirenko’s legacy, there are two memorial articles, dedicated to Prof. V. Vasilenko and Prof. M. Sviridenko. He also contributed the organizing and curation of zoological collections of the National Museum of Natural History of Ukraine and exhibitions (windows) on the display in the hall of mammals, the first 7 years of the journal "Vestnik Zoologii", where he was a scientific editor, establishing of Laboratory of Protection of Terrestrial Vertebrates.

Наведено відомості про напрямки досліджень, які розвивав український дослідник екології гризунів Л. Гіренко (1918–1975). Цей науковець працював в Інституті зоології АН УРСР у відділі екології тварин, відділі хребетних, музейному відділі та відділі науково-технічної інформації у період 1947–1975 років. Його невеликий науковий доробок (відомо близько 20 публікацій) компенсується важливістю його публікацій та цінністю зібраних ним колекційних зразків. Найважливішими його працями є дослідження екології та поширення нориці чагарникової, пацюка чорного, жолудниці європейської, праці щодо забарвлення ховраха та за темою регуляції чисельності гризунів з використанням отруйних приманок. У доробку дослідника є дві меморіальні статті — про проф. В. Василенка та проф. П. Свириденка. З ім’ям цього науковця пов’язані впорядкування зоологічних фондів та фондосховища Національного науково-природничого музею України та вітрин в залі ссавців, перші 7 років видання журналу «Вісник зоології», в якому він був науковим редактором, становлення Лабораторії охорони наземних хребетних.

Key words:
Leonid Hirenko, biography, rodents, animal ecology, Ukraine.

Ключові слова:
Леонід Гіренко, біографія, гризуни, екологія тварин, Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 01.05.2016

Locations of visitors to this page