назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЗагороднюк, І. Географічна мінливість забарвлення хутра ласиці (Mustela nivalis) в Україні: таксономія чи клімат? // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 77–86.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 77–86.

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 77–86.

   

Geographical Variability of the Coat Coloration in the Weasel (Mustela nivalis) in Ukraine: Taxonomy or Climate?

Географічна мінливість забарвлення хутра ласиці (Mustela nivalis) в Україні: таксономія чи клімат?

   
Zagorodniuk, I. Загороднюк, І.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

There is a significant level of variability of the weasel’s coat coloration in Ukraine. The coloration is continuous from the southern forms of type “vulgaris” (white fur only on the belly and chest with no winter phase) to the northern and eastern forms of group “nivalis” (narrowed brown zone not extended to the legs and lips and expressive white fur coloration in winter). The analysis of distribution of different color phases in space and different seasons suggests the presence of a certain number of transitional forms between these types of coloration. It was found that the variability’s direction conforms to formerly accepted ranges of color phases only in general terms. The color phases have the largest match with biographical (= climatic) zones. The expansion of the range of the southern form (the same as the subspecies nikolskii from the group “vulgaris”) and a significant shift of the limits of its records are shown. The expansion of the southern form’s range is considered as the change of coloration type of the same local forms but not as the distribution of the southern form to north.

В межах України має місце значна географічна мінливість забарвлення ласки, яка є неперервною у напрямку від південних форм типу «vulgaris» (білий колір хутра тільки на череві і грудях, без зимової білої фази) до північних і східних форм групи «nivalis» (звужена зона бурого кольору, що не поширюється на лапки і губи, та виразна зимова біла фаза забарвлення). Аналіз розподілу варіантів забарвлення у просторі й за сезонами дозволяє говорити про наявність повного ряду перехідних форм між цими типами забарвлення. З’ясовано також, що напрямок мінливості відповідає прийнятим раніше ареалам типів забарвлення лише в загальних рисах. Найбільшу відповідність варіанти забарвлення мають з біогеографічними (= кліматичними) виділами. Показано розширення ареалу південної форми (відповідник підвиду nikolskii з групи «vulgaris») та істотне зміщення на північ меж її реєстрації. Розширення ареалу південної кольорової форми розглядається як зміна типу забарвлення одних і тих самих місцевих форм, а не розселення південної форми на північ.

Key words:
coat coloration, weasel, Mustela nivalis, variability, taxonomy, Ukraine.

Ключові слова:
забарвлення хутра, ласка, Mustela nivalis, мінливість, таксономія, Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 14.07.2017

Locations of visitors to this page