назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЗагороднюк, І., Пархоменко, В., Харчук, С. Іван Верхратський та його огляд біології кажанів і хіроптерофауни Галичини (1869). Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 10–27.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.010


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 10–27.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 10–27.

   

Ivan Verkhratsky and his review on bat biology and on the bat fauna of Galicia (1869)

Іван Верхратський та його огляд біології кажанів і хіроптерофауни Галичини (1869)

   
Zagorodniuk, I., Parkhomenko, V., Kharchuk, S. Загороднюк, І., Пархоменко, В., Харчук, С.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The first publication about bats in Ukrainian was discovered. It was written by the famous Galician naturalist Ivan Verkhratsky for the Pravda journal in 1869. This work is an evidence that the investigator carried out not only linguistic but also natural history research. The work probably played an important role in the education, development of knowledge, and research on the biology of this little-known group of animals. The article contains important information about morphology, anatomy, ecology, reproduction, behavior, and taxonomy of bats. Besides, it contains unique information about the local fauna, obtained by summarizing of previously published works and original data. The author also made a considerable contribution into development of the Ukrainian scientific zoonymics and proposed Ukrainian names for all genera and species described in his review. Verkhratsky’s data have not only historical value but they are also important for the development of nomenclature, as well as for analysis of fauna long-term changes. He provided important information on the abundance and distribution of species that allows to compare it with current statuses of populations, and analyze values of fauna changes.

Виявлено першу публікацію про кажанів українською мовою, що була написана відомим дослідником природи Галичини Іваном Верхратським для журналу «Правда» 1869 р. Ця праця є свідченням того, що дослідник проводив не лише мовознавчі, але й природознавчі дослідження. Праця напевно мала значний вплив на розвиток знань і досліджень біології мало відомих груп тварин. Стаття несе великий обсяг інформації, у т. ч. описано особливості морфології, анатомії, екології, репродукції, поведінки і таксономії кажанів. Наведено унікальну інформацію про місцеву фауну, що зроблено як шляхом узагальнення раніше опублікованих праць, так і оригінальних даних. Автор також зробив помітний внесок у розвиток української наукової зооніміки, запропонувавши українські назви для всіх описаних ним родів та видів. Дані, наведені у праці, мають не лише історичну цінність, але й важливі для розробки номенклатури й аналізу багаторічних змін фауни. Наведені І. Верхратським відомості про чисельність і поширення видів кажанів у Галичині порівняно з сучасним станом їх популяцій і проаналізовано масштаби змін фауни.

Key words:
bats, Chiroptera, biology, fauna, zoonyms, Galicia, Ukraine.

Ключові слова:
кажани, Chiroptera, біологія, фауна, зооніміка, Галичина, Україна.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page