назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfБанік, М. В., Загороднюк, І. Народні українські назви ссавців у праці В. Ф. Ніколаєва «Матеріали до української наукової термінології» (1918) // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 159–166.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.159


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 159–166.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 159–166.

   

Vernacular Ukrainian Names of Mammals in V. F. Nikolaiev’s Book “Materials to the Ukrainian Scientific Terminology” (1918)

Народні українські назви ссавців у праці В. Ф. Ніколаєва «Матеріали до української наукової термінології» (1918)

   
Banik, M. V., Zagorodniuk, I. Банік, М. В., Загороднюк, І.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The data on the legacy of V. F. Nikolaev, a celebrated Ukrainian naturalist and Head of Poltava Natural History and Historical Museum in 1916–1923 are summarized. The book ‘Materials to the Ukrainian scientific terminology’ published in 1918 was among the most important achievements of V. F. Nikolaiev. He managed to produce an early synthesis of Ukrainian zoological nomenclature based on materials borrowed from available lexicographical sources and using the vernacular names collected by questionnaires mainly in Left Bank Dnipro Region. Here we reproduced a part of V. F. Nikolaiev’s book, namely the dictionary of the names of mammals, in total, 152 records on 145 taxa (mainly species and genera) of mammals of Ukrainian and world fauna. The names are given in the following order: Russian — Latin (if applicable) — Ukrainian (with synonyms) — source. The collection of names by V. F. Nikolaiev may be considered as a key work in the history of Ukrainian zoological nomenclature and an important source for the selection of names for yet unnamed taxa using synonyms and names which are now out of use for referring other groups of mammals.

Узагальнено відомості про доробки В. Ф. Ніколаєва, відомого українського природознавця і завідувача Природничо-історичного музею Полтавського губернського земства у 1916–1923 рр. Серед визначних набутків цього дослідника — праця «Матеріали до української наукової термінології», видана 1918 р. В ній зроблено одне з перших узагальнень української зоологічної номенклатури на основі матеріалів з доступних лексикографічних джерел і народних назв, що зібрані методом анкетування переважно у Лівобережному Подніпров’ї. Нами відтворено у повному обсязі словникову частину праці В. Ніколаєва стосовно ссавців: це 152 записи, що характеризують 145 таксонів (переважно роди й види) ссавців як фауни України, так і віддалених країн. Назви наведено у форматі «російська — латина (якщо є) — українська (з синонімами) — джерело». Перелік назв В. Ніколаєва може розглядатися як одна з ключових праць в історії української зооніміки та важливе джерело для добору назв ще неназваних таксонів, за рахунок використання синонімів та невжиткових тепер назв для позначення інших груп ссавців.

Key words:
scientific terminology, vernacular Ukrainian names of mammals, Valentin Nikolaiev.

Ключові слова:
наукова термінологія, народні українські назви ссавців, Валентин Ніколаєв.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 28.09.2017 р.
поновлено: 28.09.2017

Locations of visitors to this page