назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЗагороднюк, І. Василь Абелєнцев (1913–1980) — життя у світі науки // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 167–174.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.167


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 167–174.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 167–174.

   

Vasyl Abelentsev (1913–1980): life in the world of science

Василь Абелєнцев (1913–1980) — життя у світі науки

   
Zagorodniuk, I. Загороднюк, І.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The data about the life of the famous scientist, a graduate of Dnepropetrovsk University and a researcher of the Institute of Zoology of the Ukrainian RSR (Kyiv) are presented. After graduation, Vasyl Isakovych prepared a thesis on bats of Transcarpathia, and later he became one of the authors of the first issue of the series “Fauna of Ukraine” (1956) devoted to bats and insectivores. Later, in 1968, he published another issue of the series about the carnivores of the family Mustelidae. He had a wide range of interests and achievements both in research objects (all groups of mammals except aquatic) and research areas (ecology, fauna, population management). Vasyl Abelentsev was one of the most productive collectors, whose collections enriched the stocks of the National Museum of Natural History, NAS of Ukraine (1564 specimens of mammals). Among his most cited publications are the reviews on the bat fauna of Ukraine (1956), on the results of a 30 years long ringing of bats in Ukraine (1970), and on the state of marmot populations in Ukraine (1971).

Наведено відомості про життєвий шлях відомого науковця, випускника Дніпропетровського університету і наукового співробітника Інституту зоології АН УРСР (Київ). Василь Ісакович після закінчення аспірантури захистив дисертацію про кажанів Закарпаття і згодом став одним з авторів першого випуску «Фауни України» (1956), присвяченого кажанам і комахоїдним, а згодом — монографічного випуску про хижих родини Mustelidae у тій самій монографічній серії (1968). Він мав широкий спектр інтересів і доробків як за об’єктами досліджень (всі групи ссавців, окрім водних), так і напрямками досліджень (екологія, фауна, регуляція чисельності популяцій). Василь Абелєнцев став одним з найбільш продуктивних колекторів, збори якого увійшли до фондів Національного науково-природничого музею НАН України (1564 зразки ссавців). Найцитованішими є його праці про фауну кажанів України (1956), підсумки 30 років кільцювання рукокрилих в Україні (1970) та про стан популяцій бабака в Україні (1971).

Key words:
mammalogy, fauna of Ukraine, bats, rodents, carnivores, Vasyl Abelentsev.

Ключові слова:
теріологія, фауна України, кажани, гризуни, хижі, Василь Абелєнцев.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page