Надія Стецула - на домашню сторінку

Надія
СТЕЦУЛА

публікації

english version

Автор 23 статей про склад фауни, структуру населення і динаміку популяцій гризунів гірських і передгірних екосистем Карпат, переважно національного природного парку «Сколівські Бескиди». Перша наукова публікація датована 2004 роком.

 

Дисертація

Стецула Н.О. Екологія мишоподібних гризунів національного природного парку «Сколівські Бескиди» : Автореф. дис. … канд. біол. наук / Національний університет біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2010. — 20 с.

 

Публікації у Працях Теріологічної школи

Стецула Н. О. Нориця гірська в угрупованнях гризунів НПП «Сколівські Бескиди» // Раритетна теріофауна та її охорона / За ред. Ігоря Загороднюка. — Луганськ, 2008. — С. 276–278. (Праці Теріологічної школи; Вип. 9). >>> pdf
Стецула Н. О. Вікова мінливість як фактор, що впливає на точність визначення морфологічно близьких видів мишовидних гризунів // Мінливість та екологія ссавців / За ред. Ігоря Загороднюка. — 2012. — С. 41–49. — (Праці Теріологічної школи; Том 11). >>> pdf

 

Статті у фахових виданнях

Стецула Н. О. Нориця водяна мала (Arvicola terrestris scherman Shaw) в біотопах національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Наук. зап. Тернопільськ. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер.: Біол. — 2006. — №. 1 (28). — С. 23–26. >>> pdf
Стецула Н. О. Сезонна динаміка чисельності мишоподібних гризунів у деяких біотопах лісництв національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Сер.: Біол. — 2007. — Вип. 20. — С. 128–131.
Барабаш О. В., Стецула Н. О. Вертикальне поширення мишоподібних гризунів у біотопах лісництв національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Наукові записки Тернопільськ. націон. пед. ун-ту імені В. Гнатюка. Сер.: Біологія. — 2007. — №. 1 (31). — С. 55–59. >>> pdf
Хоєцький П. Б., Стецула Н. О. Рідкісні види дрібних ссавців території НПП «Сколівські Бескиди» // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. — Львів: НЛТУ України. — 2008. —  Вип. 18.3. — С. 37–40. >>> pdf
Стецула Н. О. Вікостатева структура мишоподібних гризунів на території НПП «Сколівські Бескиди» та її динаміка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Біол. наук. — 2008. — Вип. 14 (153) — С. 108—114.
Стецула Н. О. Історія досліджень мишоподібних гризунів гірських екосистем Українських Карпат // Вісник Львівського ун-ту. Сер.: Біол. — Вип.  57. — 2011. — С. 3–11. >>> pdf
Стецула Н. О., Обух А. П. Таксономічна структура теріофауни національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Лісівництво та декоративне садівництво. — К.: ВЦ НУБіП України, 2011. — Вип. 164. — Ч. 3. — C. 172 –183. >>> pdf
Стецула Н. О. Біотопні преференції мишоподібних гризунів у біотопах НПП «Сколівські Бескиди» // Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Біол. наук. —  №1, 2014. — С. 99–106. >>> pdf
Стецула Н. О. Таксономічна структура угруповань мишоподібних гризунів національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Acta Carpatica. — Drohobycz,  2014. — Vol. 21. — S. 102–106. >>> pdf
Стецула Н. О. Природоохоронний статус раритетних ссавців Передкарпаття // Наук. зап. Тернопільськ. нац. пед. ун-ту імені В. Гнатюка. Серія : Біол. — 2015. — № 1 (62). — С. 137–144. >>> pdf

 

Публікації у збірниках наукових праць

Пилявський Б. Р., Барабаш О. В., Марушій Л. Б., Барбуляк І. О., Лепак (Стецула) Н.О. Нориця звичайна (Microtus arvalis Pall.) в агроценозах Західного Поділля // Динаміка наукових досліджень ‘2004: Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (21–30 червня 2004 р., м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. — Біологічні науки. — Том 32. — С. 20–21.
Стецула Н. О., Барабаш О. В. Мишоподібні гризуни національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Наукові та методичні основи викладання біологічних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (26–27 жовтня 2006 р., м. Київ). — Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. — С. 114–115.
Стецула Н. О. Мишоподібні гризуни в біотопах лісництв НПП «Сколівські Бескиди» на Львівщині // Молодь та поступ біології: зб. тез третьої Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (23–27 квітня 2007 р., м. Львів). — Львів: Львівський  університет, 2007. — С. 296–297.
Стецула Н. О. Таксономічне багатство мишовидних  гризунів НПП «Сколівські Бескиди» // Динаміка біорізноманіття 2012: зб. наук. пр. / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. — С. 144–146.
Стецула Н. О. Показники видової різноманітності мишоподібних гризунів НПП «Сколівські Бескиди» // Молодь та поступ біології : зб. тез VIII Міжнар. наук. конф. студ. і аспір. (16–19 квітня 2013 р., м. Львів) — Львів, 2013. — С. 225–226. >>> pdf
Стецула Н. О. Перспективи та принципи популяційних досліджень зооценозів (на прикладі мікротеріофауни Українських Карпат) // Anthropogenic Factors of  Develop on the Natural Environment of the Example of South-Eastern Poland, Eastern Slovakia and Western Ukraine. — Monograph edited by Janusz R. Rak. —  Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. — Brzozow, 2014. — P. 256–265.

 

Публікації за суміжними темами

Кваша В.І., Гоч І.В., Стецула Н.О., Подобівський С.С., Шевчик Л.О. Наукові дослідження на кафедрі зоології // Наук. зап. Тернопільськ. націон. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер.: Біол. — № 1–2 (39). — 2009. — С. 35–39. >>> pdf
Стецула Н. О., Сабат І. Р.  Роль популяційного підходу під час вивчення структурно-функціональної організації екосистем // Acta Carpatica. — Rzeszow : Integracja srodowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukrainsritgo. — 2013. — Vol. 10. — S. 217–221.
Хоєцький П. Б., Стецула Н. О., Обух А.П. Система біотехнічних заходів для забезпечення стабільного функціонування господарства мисливських угідь // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: Матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. молод. вч. та студ.  (м. Дрогобич, 14–17 жовтня 2014 р.)  / Редактор-упорядник В. Філь. — Дрогобич: Видавн. відділ Дрогобицького держ. пед. унів-ту ім. Івана Франка, 2014. — С. 198–201.

 


<<< повернутися до бібліографічних списків

створено 22.08.2009
поновлено 25.03.2016