на титульну сторінку

Праці Теріологічної школи

(з наступного тому видаватиметься як Theriologia Ukrainica)
ISSN 2312-2749 (Print) • ISSN 2074-2274 (Online)
журнал Українського теріологічного товариства


 

головне

про журнал
зміст томів
для авторів
редколегія
нарис історії
контакти

 

профілі видання

гугл-академія
сайт НБУВ
сайт ННПМ
Вікіпедія (ua)
про теріошколу

 

сторінки випусків

том 16 (2017)
том 15 (2017)
том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
том 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

Google

 

 

english version  "Праці Теріологічної школи" — головна серія видань Українського теріологічного товариства НАН України. Видання друкує наукові праці, що пройшли перевірку на новизну, актуальність та оригінальність. Праці Теріологічної школи готуються до друку редакцією, яка спирається у своїй роботі на редакційну колегію, редакційну раду та рецензентів. Всі праці публікуються після низки редакційних змін, зроблених як редакторами, так і авторами, з урахуванням зауважень, висловлених у процесі рецензування та редагування.

Відповідно до ключової ідеї та ознаки кожної наукової школи — обміну рукописами і взаємної підтримки досліджень — редакція докладає зусиль до підтримки тих праць, ідеї та результати яких заслуговують уваги колег. Тому у низці випадків задачами редакторів стає допомога авторам у покращенні рукописів або й доопрацюванні отриманих нами результатів. Так само рецензування рукописів по можливості здійснюється не тільки для їх оцінки, але й для висловлення рекомендацій щодо їх покращення.

Поточний склад редакції, редколегії та редакційної ради такий:

Редакційна колегія

Editorial Board

   

Головний редактор
Загороднюк, Ігор, канд. біол. наук, Київ

Заступники головного редактора
Баркасі, Золтан, магістр біології, Київ
Годлевська, Лєна
, канд. біол. наук, Київ
Гольдін, Павло, канд. біол. наук, Київ

Відповідальний секретар
Коробченко, Марина, магістр екології, Київ

Editor-in-chief
Zagorodniuk, Igor, PhD, Kyiv

Associate editors
Barkaszi, Zoltán, MSc, Kyiv
Godlevska, Lena
, PhD, Kyiv
Goldin, Pavel, PhD, Kyiv

Editorial secretary
Korobchenko, Marina, MSc, Kyiv

   

Члени редколегії

Волох, Анатолій, докт. біол. наук, Мелітополь
Дикий, Ігор, канд. біол. наук, Львів
Ємельянов, Ігор, докт. біол. наук, Київ
Лобков, Володимир, докт. біол. наук, Одеса
Писанець, Євген, докт. біол. наук, Київ
Постава, Томаш, докт. філософії, Краків
Рековець, Леонід, докт. біол. наук, Київ
Тищенко, Володимир, канд. біол. наук, Київ
Токарський, Віктор, докт. біол. наук, Харків

Assistant editors

Dykyy, Ihor, PhD, Lviv
Emelianov, Igor, Prof., DSc, Kyiv
Lobkov, Volodymyr, Prof., DSc, Odesa
Postawa, Tomasz, PhD, Kraków
Pysanets, Yevgen, Prof., DSc, Kyiv
Rekovets, Leonid, Prof., DSc, Kyiv
Tokarsky, Viktor, Prof., DSc, Kharkiv
Tyschenko, Volodymyr, PhD, Kyiv
Volokh, Anatoly, Prof., DSc, Melitopol

   

Редакційна рада

Бальчаускас, Лінас, докт. біол. наук,
Вільнюс
Ліна, Пітер, м-р, Лейден
Мілютін, Андрій, канд. біол. наук, Тарту
Придатко, Василь, канд. біол. наук, Київ
Рідуш, Богдан, докт. геогр. наук, Чернівці
Тархнішвілі, Давид, докт. біол. наук, Тбілісі
Хоєцький, Павло, докт. с.-г. наук, Львів

Advisory board

Balciauskas, Linas, Assoc. Prof., Dr.habil., Vilnius
Khoyetsky, Pavlo, Prof., DSc, Lviv
Lina, Peter H. C., Mr., Leiden
Miljutin, Andrei, PhD, Tartu
Prydatko, Vasyl, PhD, Kyiv
Ridush, Bohdan, Prof., DSc, Chernivtsi
Tarkhnishvili, David, Prof., DSc, Tbilisi 

<<<повернутися

автор сторінки: Ігор Загороднюк, Золтан Баркасі

створено 05.10.2016,
поновлено 10.12.2017

 

Locations of visitors to this page