назад на попередню сторінку

Кажани Карпатського регіону

Novitates Theriologicae • Pars 3 • 2003

(матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції,
Карпатський біосферний заповідник, 8–12 вересня 2000 р.)


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

 

 

бібліографія:
Кажани Карпатського регіону / За ред. І. Загороднюка. Київ: Українське теріологічне товариство НАН України, 2003. С. 1–96. (Серія: Novitates Theriologicae. Pars 3).

bibliography:
Bats of the Carpathian Region / Ed. by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society, NAS of Ukraine, Kyiv, 2003. 1–96. (Series: Novitates Theriologicae. Pars 3).

 

повна PDF-версія бюлетеню >>> (2,1 мб)
Інформація про конференцію на сайті КБР >>>

 

 

ЗМІСТ [English contents below]

1–4 >>>

   

Вступна частина

 

Загороднюк І. Третя Міжнародна конференція «Кажани Карпатського регіону» (передмова редактора)

5–6 >>>

Довганич Я., Покиньчереда В. Дослідження кажанів у Карпатському біосферному заповіднику

7 >>>

 

 

Праці учасників конференції

 

Барре Д. Міграції Pipistrellus nathusii: трансграничний європейський проект

9–12 >>>

Башта А.-Т. Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) у західній частині України

13–14 >>>

Бобкова О. Ектопаразити кажанів західної України

15–18 >>>

Годлевська Л. Нічниці війчаста (Myotis nattereri) та триколірна (Myotis emarginathus) в Україні

19–24 >>>

Крочко Ю. І. Раритетні види кажанів південно-західних мегасхилів Українських Карпат

25–29 >>>

Нодь З., Санто Л. , Шодорай-Параді Ф. Кажани — мешканці печер гірських масивів Біхор та Падурея-Краюлуй

30–36 >>>

Негода В., Загороднюк І. Міграційний статус Pipistrellus nathusii та Pipistrellus pipistrellus в Україні

37–43 >>>

Петрушенко Я. Фауна зимуючих кажанів із печер Центрального Поділля

44–47 >>>

Покиньчереда В. Ф. Просторова структура зимових колоній кажанів в Українських Карпатах

48–50 >>>

Покиньчереда В. Ф., Покиньчереда В. В. Сезонна динаміка зимових колоній кажанів в печерах Українських Карпат

51–52 >>>

Сребродольська Є., Дикий І. Хіроптерофауна Шацького національного природного парку

53–54 >>>

Санто Л. Вивчення угруповань кажанів водної печери Лесу (гори Пятра-Краюлуй, Румунія)

55–58 >>>

Содорай-Параді Ф., Содорай-Параді А. Моніторинг кажанів, що оселяються в будинках в місцевості Суту-Маре (Румунія)

59–63 >>>

Тищенко В. Мала вечірниця (Nyctalus leisleri) в умовах природного заповідника Медобори

64–70 >>>

Влащенко А. Статевий диморфізм за довжиною передпліччя у двох видів кажанів: Nyctalus noctula та Eptesicus serotinus

71–72 >>>

Загороднюк І. Мінливість та діагностика двох близьких видів кажанів з України: Pipistrellus nathusii та P. pipistrellus (sensu lato)

73–80 >>>

 

 

Тези доповідей на конференції

 

Киселюк О. Сучасний стан і перспективи дослідження кажанів північно-східних схилів Українських Карпат

82 >>>

Нодь З., Санто Л. Зимівля Pipistrellus pipistrellus в Румунських печерах. Огляд

83 >>>

Пікса К., Новак Я. Зимові обліки кажанів в польський частині Татринських гір

84 >>>

Тищенко В. До методів пошуку сідал кажанів в лісових масивах західної України

85 >>>

Тищенко В., Сторожук С. Мала вечірниця (Nyctalus leisleri) в умовах природного заповідника Медобори

86 >>>

Загороднюк І. Біогеографія кажанів роду вухань в Європі та аналіз східнокарпатського вузла

87 >>>

 

 

Хроніка та інформація

 

Учасники Міжнародної конференції «Кажани Карпатського регіону III»

89–90 >>>

Робота із ультразвуковими детекторами в Україні: річний звіт за 2000 рік

91–93 >>>

Теріологічні конференції та випуски бюлетеню Novitates Theriologicae у 2000–2001 роках

94–96 >>>

 

Title pages & Contents

1–4 >>>

   

Introduction

 

Zagorodniuk I. The Third International Conference "Bats of the Carpathian Region" (editor foreword)

5–6 >>>

Dovhanych Ya., Pokynchereda V. F. Bat investigations in the Carpathian Biosphere Reserve

7 >>>

 

 

Proceedings of the conference

 

Barre D. Migration of Pipistrellus nathusii: a transboundary European project

9–12 >>>

Bashta A.-T. Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) in the western part of Ukraine

13–14 >>>

Bobkova O. Ectoparasites of bats of western Ukraine

15–18 >>>

Godlewska L. Natterer’s bat (Myotis nattereri) and Geoffroy's bat (Myotis emarginathus) in Ukraine

19–24 >>>

Krochko Yu. I. Rare bat species of the southwest megaslopes of the Ukrainian Carpathians

25–29 >>>

Nagy Z., Szanto L., Szodoray-Paradi F. Cave dwelling bats in the Bihor and in the Padurea Craiului Mountains

30–36 >>>

Negoda V., Zagorodniuk I. Migratory status of Pipistrellus nathusii and Pipistrellus pipistrellus in Ukraine

37–43 >>>

Petrushenko Ya. Fauna of hibernating bats in caves of Central Podolia

44–47 >>>

Pokynchereda V. F. Spatial structure of winter bat colonies of the Ukrainian Carpathians

48–50 >>>

Pokynchereda V. F. & Pokynchereda V. V. Seasonal dynamics of winter bat colonies in caves of the Ukrainian Carpathians

51–52 >>>

Srebrodolska Ye., Dykyy I. Bat fauna of Shatsk National Natural Park

53–54 >>>

Szanto L. Study of bat communities of the Lesu Water Cave (Piatra Craiului Mountains, Romania)

55–58 >>>

Szodoray-Paradi F., Szodoray-Paradi A. Monitoring of building dwelling bats in Satu Mare County (Romania)

59–63 >>>

Tyshchenko V. Leisler’s bat (Nyctalus leisleri) in the west of Ukraine

64–70 >>>

Vlashchenko A. Sexual dimorphism in forearm length of two bat species: Nyctalus noctula and Eptesicus serotinus

71–72 >>>

Zagorodniuk I. Variation and diagnostics of two close bat species from Ukraine: Pipistrellus nathusii and P. pipistrellus (sensu lato)

73–80 >>>

 

 

Abstracts of oral presentations

 

Kyselyuk A. Current state and research prospects of bats on the northeast slopes of the Ukrainian Carpathians

82 >>>

Nagy Z., Szanto L. Hibernating Pipistrellus pipistrellus in Romanian caves. Review

83 >>>

Piksa K., Nowak J. Winter bat censuses in the Polish Tatra Mountains....

84 >>>

Tyshchenko V. To the methods of bat roosts detection in the forests of western Ukraine

85 >>>

Tyshchenko V., Storozhuk S. Leisler’s bat (Nyctalus leisleri) under conditions of Medobory Nature Reserve

86 >>>

Zagorodniuk I. Biogeography of Plecotine bats in Europe and analysis of the East-Carpathian node

87 >>>

 

 

Chronicle and information

 

Participants of the Third International Conference “Bats of the Carpathian Region”

89–90 >>>

Report on the work with bat detectors in Ukraine in 2000

91–93 >>>

Theriological conferences and issues of the bulletin Novitates
Theriologicae
in 2000–2001

94–96 >>>

 


на сторінку: хроніка семінарів >>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 22 квітня 2020 р.
поновлено 22.05.2020

Locations of visitors to this page