назад на попередню сторінку

Ссавці відкритих просторів

Novitates Theriologicae • Pars 5 • 2005

(матеріали VIII Теріологічної школи, "Провальський степ", 13–18 травня 2001 р.)


 

хроніка VIII школи

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

випуски

pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія:
Ссавці відкритих просторів / За ред. І. Загороднюка. Київ, Луганськ: Українське теріологічне товариство НАН України, 2005. С. 1–96. (Серія: Novitates Theriologicae. Pars 5).

bibliography:
Mammals of Open Areas / Ed. by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society, Kyiv, Luhansk, 2005. Pp. 1–96. (Series: Novitates Theriologicae. Pars 5).

повна PDF-версія бюлетеню одним файлом >>> (2,1 мб)

звіт про VIII теріошколу на цьому сайті у html-форматі >>>
праці цієї школи у Віснику Луганського університету >>>

 

 


 

ЗМІСТ [English contents see below]

 

Загороднюк І. Ссавці відкритих просторів: від карпатських полонин до донських степів (передмова редактора)

5 >>>

 

 

Частина 1. Офіційні матеріали VIII Теріошколи

 

Кондратенко О., Загороднюк І. Інформація про VIII Міжнародну теріологічну школу-семінар «Ссавці відкритих просторів» і програма школи

7–8 >>>

Кондратенко А., Мороз В. Общая характеристика, история исследований и фауна млекопитающих Провальской степи

9–13 >>>

Кондратенко О. Огляд доповідей про теріофауну загалом і макротеріофауну  

14 >>>

Загороднюк І. Хіроптерологічні дослідження та «Ніч кажанів 2001»

15–16 >>>

Киселюк О. Огляд доповідей про дрібних ссавців на VIII Теріошколі

17–18 >>>

Дикий І. Огляд доповідей на секції «Хижі ссавці» VIII Теріошколи

19–20 >>>

 

 

Частина 2. Матеріали доповідей на VIII Теріошколі

 

Загороднюк І. Ссавці у складі степового фауністичного ядра 

22–24 >>>

Волох А. Про зміни списку видів ссавців, що охороняються в Україні  

25–27 >>>

Киселюк О. Особливості угруповань дрібних ссавців високогірних лук Східних Карпат

28–30 >>>

Ружіленко Н. Мишоподібні гризуни і землерийки відкритих ділянок Канівського природного заповідника

31–32 >>>

Димань Т., Глазко В. Поліморфізм різних типів молекулярно-генетичних маркерів у деяких представників Ungulata

33–34 >>>

Костенко С., Глазко Т., Бунтова О. Цитогенетичний аналіз мишоподібних гризунів при біоіндикації забруднених територій

35–36 >>>

Загороднюк І., Кондратенко О. Огляд поширення Mus spicilegus у Донецько-Донських степах  

37–38 >>>

Кондратенко А., Форощук В. О методах исследования микротериофауны с использованием ловчих систем  

39–40 >>>

Зоря А., Ткач Г., Наглов В. Питание ушастой совы (Asio otus L.) на юго-востоке Харьковской области

41–43 >>>

Антонець Н. Мишівка степова і миша курганцева у Дніпровсько-Орільському заповіднику  

44–46 >>>

Авдеев А., Токарский В. Хищные млекопитающие в Харьковской области

47–50 >>>

Жила С. Вовк на крайньому сході України

51 >>>

Поліщук І., Реут Ю. Особливості розміщення нір хижих ссавців у природному ядрі Біосферного заповідника «Асканія-Нова»

52–53 >>>

Тимошенков В. Хищные млекопитающие «Хомутовской степи»

54–55 >>>

Загороднюк І. До таксономії та номенклатури кажанів триби Myotini фауни Європи

56–58 >>>

Петрушенко Я., Годлевська О. Зимові знахідки кажанів на Керченському півострові

59 >>>

Зоря А. Влияние антропогенного фактора на летучих мышей в г. Харькове

60–61 >>>

 

 

Частина 3. Хроніка та інформація

 

Форощук В. Аннотация на книгу «Заповедная Луганщина»

63 >>>

Селюнина З. История изучения териофауны региона Черноморского заповедника в ХХ веке (обзор публикаций)

64–73 >>>

Загороднюк І. Монографічні видання і збірки, присвячені теріофауні України

74–77 >>>

Положення про Український центр охорони кажанів (УЦОК)

78–79 >>>

Положення про Ініціативну групу з питань вивчення і охорони популяцій дрібних ссавців «GLIS»

80 >>>

Положення про Координаційний центр з охорони великих хижих ссавців (група HELP)

81–82 >>>

Жила С., Шквиря М. Діяльність стаціонару з вивчення великих хижих на базі Поліського заповідника

83 >>>

Домашлінець В. Про отримання дозволів на наукову діяльність, пов'язану з вилученням диких тварин з природи

84–86 >>>

Загороднюк І. Звіт про школу-семінар «Ссавці відкритих просторів»

87–90 >>>

Резолюція VIII Теріологічної школи-семінару (13–18.05.2001)

91–92 >>>

Список та адреси учасників Луганської Теріологічної школи 2001

93–96 >>>

 

Contents

Mammals of open areas: from the Carpathian polonynas to the Don steppes (editor’s foreword)

5 >>>

 

 

Part 1. Official materials of the VIII Theriological School

 

Kondratenko O., Zagorodniuk I. Information on the VIII International Theriological School-Workshop “Mammals of Open Areas” and the program of the school

7–8 >>>

Kondratenko O., Moroz V. General description, research history, and fauna of mammals of the Provalsky Steppe

9–13 >>>

Kondratenko O. An overview of reports on the mammal fauna in general and on large mammals

14 >>>

Zagorodniuk I. Chiropterological research and Night of Bats 2001

15–16 >>>

Kyseliuk O. An overview of reports of the VIII Theriological School on small mammals

17–18 >>>

Dykyy I. An overview of reports of the section “Carnivorous mammals” of the VIII Theriological School

19–20 >>>

 

 

Part 2. Proceedings of the VIII Theriological School

 

Zagorodniuk I. Mammals of the steppe faunal core

22–24 >>>

Volokh A. On changes of the list of protected mammals of Ukraine

25–27 >>>

Kyseliuk O. Features of small mammal communities of alpine meadows of the Eastern Carpathians

28–30 >>>

Ruzhilenko N. Mouse-like rodents and shrews of open areas of Kaniv Nature Reserve 

31–32 >>>

Dyman T., Glazko V. Polymorphism of different types of molecular genetic markers in some representatives of Ungulata

33–34 >>>

Kostenko S., Glazko T., Buntova E. Cytogenetic analysis of mouse-like rodents in bioindication of polluted areas

35–36 >>>

Zagorodniuk I., Kondratenko O. Review of the distribution of Mus spicilegus in the Donets-and-Don steppes

37–38 >>>

Kondratenko O., Foroschuk V. On research methods of small mammals using trapping systems

39–40 >>>

Zoria O., Tkach G., Naglov V. The diet of the long-eared owl (Asio otus L.) in the southeast of Kharkiv Oblast, Ukraine

41–43 >>>

Antonets N. The steppe birch mouse and steppe mouse in the Dnipro-Orilsky Nature Reserve

44–46 >>>

Avdeev A., Tokarsky V. Carnivorous mammals of Kharkiv Oblast, Ukraine

47–50 >>>

Zhyla S. The wolf in the far east of Ukraine

51 >>>

Polischuk I., Reut Y. Distribution patterns of burrows of carnivorous mammals in the natural core of Askania-Nova Biosphere Reserve

52–53 >>>

Timoshenkov V. Carnivorous mammals of the Khomutovsky Steppe

54–55 >>>

Zagorodniuk I. To the taxonomy and nomenclature of bats of the tribe Myotini in the fauna of Europe

56–58 >>>

Petrushenko Y., Godlevska O. Winter records of bats in the Kerch Peninsula

59 >>>

Zoria O. Anthropogenic influence on bats of Kharkiv City, Ukraine

60–61 >>>

 

 

Part 3. Chronicle and information

 

Форощук В. A summary to the book “Protected Areas of Luhansk Oblast”

63 >>>

Seliunina Z. History of mammal research in the region of the Black Sea Reserve in the XX century (an overview of pubications)

64–73 >>>

Zagorodniuk I. Monographs and miscellanies devoted to the mammal fauna of Ukraine  

74–77 >>>

Zagorodniuk, I., Petrushenko Y., Godlevska O. , Tyschenko V. Regulation on the Ukrainian Centre for Bat Protection (UCEBA)

78–79 >>>

Regulation on the Initiative Group for Research and Conservation of Small Mammal Populations “GLIS”

80 >>>

Regulation on the Coordination Centre for Conservation of Large Carnivorous Mammals (HELP Group)

81–82 >>>

Zhyla S., Shkvyria M. Work of the research station for large carnivorous mammals in the Polissia Reserve

83 >>>

Domashlinets V. On the permits issued for research activity with removal of wild animals from the nature

84–86 >>>

Zagorodniuk I. Report on the school-workshop “Mammals of Open Areas”

87–90 >>>

Resolution of the VIII Theriological School-Workshop (13–18.05.2001)

91–92 >>>

The list and contacts of participants of the VIII Theriological School 2001

93–96 >>>

 


на сторінку: хроніка семінарів
>> до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 25 вересня 2009 р.
поновлено 23.05.2020

Locations of visitors to this page